Opinione

Artikujt e publikuar në rubrikën “Opinione”, paraqesin mendimet personale të autorit. Si rrjedhojë, Hibrid.info mund të mos e ndajnë të njëjtin mendim apo qëndrim.

  

Mediet në Kosovë gjatë periudhës së COVID-19

Për dallim nga disa shtete të rajonit, Qeveria e Kosovës nuk ndërmori ndonjë iniciativë ligjore që do të mund të