[email protected]
Politikat e hibrid.info për korrigjime dhe demante

Hibrid.info fton të gjitha mediat dhe aktorët e tjerë që janë subjekt i analizave tona, të japin sqarime dhe fakte shtesë nëse ata besojnë se raportet dhe vlerësimet tona nuk korrespondojnë me faktet ekzistuese.

Nëse, pas paraqitjes së fakteve të reja dhe kontrollit të tyre, përcaktohet se zbulimi ka gjykuar gabim raportin e medias dhe / ose bazuar në vlerësimin në informacion të pasaktë, ato do të publikohen në këtë rubrikë, së bashku me korrigjimin. I gjithë ky proces duhet të trajtohet brenda një periudhë prej një dite pune, përveç nëse kërkohet verifikim shtesë i informacionit, i cili mund të zgjasë më shumë.

Gabimi korrigjohet si më poshtë:

– Në analizën origjinale

– Tekstit të analizës i shtohet një shpjegim me të dhëna plotësuese;

– Shpjegimi përmban deklarata të qarta për atë që ka ndryshuar në analizë si dhe datën kur ka ndodhur ai ndryshim;