[email protected]

Çrregullimi informativ

Raporti Çrregullimi Informativ: Drejt një kuadri ndërdisiplinar për studime dhe politikëbërje është një përpjekje për të shqyrtuar në mënyrë gjithëpërfshirëse çrregullimin informativ dhe sfidat që lidhen me të, si p.sh. flluskat filtruese dhe dhomat jehuese. Autorë: Claire Wardle dhe PhD Hossein Derakhshan Botues: Këshilli i Evropës Kliko linkun në vijim për ta shkarkuar publikimin: https://rm.coe.int/crregullimi-informativ-final-01102019/1680989a70

Gazetaria, lajmet e rreme dhe dezinformimi

Manual për Trajnimin dhe Formimin e Gazetarëve Në këtë manual janë mbledhur materiale dhe informacione nga disa prej pedagogëve më të njohur të gazetarisë në rang ndërkombëtar, studiues dhe akademikë që po ndihmojnë në përditësimin e metodave dhe praktikave të punës në gazetari, për t’u përballur me sfidat që paraqet çrregullimi informativ. Autorët: Cherilyn Ireton […]

Çka përfshin edukimi mbi median dhe informacionin?

Edukimi mbi median dhe informacionin (EMI) përfshin një grup shkathtësish të nevojshme për secilin qytetar për të ndërvepruar me median dhe informacionin, duke pranuar me një qëndrim kritik informacionet dhe ngjashëm, duke kontribuar në këtë hapësirë në mënyrë të përgjegjshme dhe etike. Po ashtu, i gjithë ky ndërveprim, i lehtësuar nga edukimi medial, kontribuon në […]

Roli i mediave dhe ofruesve të informacionit në demokraci

Mediet dhe ofruesit e informacionit kryejnë disa role dhe funksione të rëndësishme dhe kyçe për një shoqëri demokratike, si Informimi dhe edukimi Promovimi i të drejtave të njeriut Mbledhja e informacioneve Lehtësimi i procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit Shërbejnë si porta të informacionit E ruajnë trashëgiminë kulturore Shërbejnë si kujtesë kolektive e shoqërisë […]

Si të mbrojmë veten dhe të tjerët nga dezinformatat

Propaganduesit destinacionin më të madh për shpërndarje të dizinformatave i kanë mediat sociale, ku vëmendja e kufizuar e njerëzve i shtynë përdoruesit e këtyre platformave t’i shpërndajnë artikujt para leximit të tyre; pjesërisht sepse njerëzit reagojnë emocionalisht, jo logjikisht, ndaj informacionit që hasin. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur tema konfirmon atë që një person […]

EDU

Historia e dezinformimit

Hulumtim i përgatitur nga: Malbora Ahmetaj Udhëzuesi mbi historinë e ‘lajmeve të rreme’ dhe dezinformimit, i krijuar nga Julie Posetti dhe Alice Matthews tregon se fenomeni i dezinformimit nuk është aspak i ri. Këto të dhëna përpos rasteve të dezinformimit nëpër kohë paraqesin edhe përpjekjet që shtetet dhe institucionet e ndryshme kanë marrë kundër dezinformimit. […]